Po diagnozie autyzmu

Dokumenty

Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego

Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego to podstawowy dokument w edukacji dziecka z niepełnosprawnością, który umożliwia naukę dziecka (w przedszkolu lub szkole) w sposób dostosowany do jego potrzeb i możliwości psychofizycznych.
Uzyskuje się je w publicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej

Aby uzyskać orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego rodzice dziecka niepełnoletniego (lub pełnoletni uczeń) powinni złożyć pisemny wniosek do zespołu orzekającego we właściwej poradni. Z wnioskiem o wydanie orzeczenia mogą występować tylko rodzice dziecka.
Poradnie udostępniają gotowe formularze wniosków, które należy jedynie wypełnić.
Dokumenty, które należy złożyć w celu uzyskania opinii:

  • wniosek o wydanie orzeczenia
  • dokumenty z diagnozy: zaświadczenie lekarskie oraz opinię

a także pozostałe, jeżeli są – m.in.:

  • opinia wychowawcy z przedszkola (jeżeli dziecko uczęszcza do przedszkola)
  • poprzednio wydane orzeczenia lub opinie;
  • inna posiadana dokumentacja (np. opinie logopedyczne).

Najlepiej zadzwonić do właściwej poradni, żeby upewnić się, czy mamy wszystkie wymagane dokumenty.

Orzeczenie o niepełnosprawności

To dokument niezbędny, aby móc korzystać z zasiłku, świadczenia pielęgnacyjnego, ulgi rehabilitacyjnej w rocznym zeznaniu PIT, dofinansowań z PFRON (m.in. dofinansowanie udziału w turnusach rehabilitacyjnych czy terapii w ośrodkach prowadzących ją na podstawie umowy z PFRON)
Wydawane są przez Powiatowy/Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności (właściwe ze względu na adres stałego pobytu).

Dokumenty, które należy złożyć, aby uzyskać orzeczenie o niepełnosprawności:

  • wniosek o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności
  • oryginał zaświadczenia lekarskiego o stanie zdrowia, wydany nie wcześniej niż 30 dni przed złożeniem wniosku
  • dotychczas zgromadzoną dokumentację medyczną (oryginały do wglądu celem uwierzytelnienia składanych kopii dowodów leczenia) – w tym opinia z diagnozy

Odwołanie od orzeczenia Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności składa się do Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w terminie 14 dni od daty doręczenia orzeczenia. Odwołanie składa się za pośrednictwem Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności, który orzeczenie wydał.

e-mail

szkola@dalejrazem.pl

Telefon

503 789 765

Adres

ul. Sienkiewicza 10
65-443 Zielona Góra

Godziny otwarcia

Pon - Pt w godzinach  7:00 - 16:30

dyżur poranny: w godzinach 7:00 - 8:00
dyżur popołudniowy (świetlica): w godzinach 13:00 - 16:30
indywidualne zajęcia terapeutyczne realizowane w godzinach świetlicowych